Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria

Prezada persoa socia:

Desde a A.V. Novo Mesoiro convocámoste ás seguintes reunións:

Asemblea Xeral Anual Ordinaria.

Data: sábado, 13 de setembro de 2014.

Hora: 11.30 h., en primeira convocatoria; 12.00 h. en segunda.

Lugar: Salón de actos do Centro Cívico de Novo Mesoiro, rúa Os Ancares 15.

Orde do día:

 1. Aprobación da acta da asemblea anterior.
 2. Informe de xestión.
 3. Informe de tesourería.
 4. Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva.
 5. Rogos e preguntas.

 

Unha vez rematada esta, e seguidamente, no mesmo lugar e data, celebrarase,

 

Asemblea Xeral Extraordinaria,

Orde do día:

 1. Punto único: elección de nova Xunta Directiva.

Respecto a esta segunda asemblea, e ás bases reguladoras do procedemento a seguir, e seguindo os propios Estatutos da asociación;

Requisitos para a presentación de listas de candidaturas e das persoas que compoñan as mesmas:

–         A lista debe estar composta de canto menos 7 persoas especificando os cargos (Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesouraría e Vogalías).

–         As persoas deberán ser todas maiores de idade.

–         Todas as persoas membros da lista deberán ter unha antigüidade como persoas socias desta asociación de canto menos dous (2) anos e deberán estar ao corrente do pago das súas respectivas cotas.

–         As candidaturas poderán ser presentadas no despacho que a asociación ten no Centro Cívico o martes 2 de setembro entre as 17:00 e as 20:00 horas (ou ser deixadas antes desa data na caixa de correo que ten a propia asociación indicando unha persoa de contacto).

Comprobado o cumprimento de requisitos (ou non) e validadas as candidaturas (ou non), a xunta directiva cesante poñerase en contacto coas persoas representantes das candidaturas presentadas para lles comunicar a resolución abríndose un prazo de 5 días para a corrección de erros, presentación de alegacións e/ou reclamacións.

As persoas socias que asistan a ambas asembleas deberán identificarse ao entrar no salón de actos mediante a presentación do seu documento de identidade.

Calquera omisión, dúbida ou interpretación regulamentaria será resolta mediante os propios estatutos da asociación, ou, no seu defecto, a lexislación vixente.

Para consultas ou dúbidas podes poñerte en contacto coa A.V. a través do enderezo electrónico avv@novomesoiro.com. E para máis información podes dirixirte ao noso blog www.novomesoiro.com

A Xunta Directiva.

PD.:

–        Prégase ás persoas socias que dispoñan de correo electrónico, e o empregan de cotío, que o comuniquen a través do enderezo da asociación avv@novomesoiro.com co obxecto de remitir a partir de agora as notificacións por vía telemática, aforrando á asociación o custe derivado de facelo por correo tradicional, e permitíndonos aproveitar os recursos dispoñíbeis para cousas máis beneficiosas para o noso barrio.

–        Aquelas persoas socias que queiran poñerse ao corrente do pago das cotas, ou realizar o pago en efectivo das mesmas poderán realizalo tanto na propia asemblea, o sábado 13 de setembro a partir das 11.30 h., así como o dia 13 de agosto entre las 17.00 h. e as 20.00 h.

En A Coruña, a 8 de agosto de 2014. 

 

Estimada persona socia:

Desde la A.V. Novo Mesoiro te convocamos a las siguientes reuniones:

 

Asamblea General Anual Ordinaria.

Fecha: Sábado, 13 de septiembre de 2014.

Hora: 11.30 h., en primera convocatoria; 12.00 h. en segunda.

Lugar: Salón de actos do Centro Cívico de Novo Mesoiro, calle Os Ancares 15.

Orden do día:

 1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
 2. Informe de gestión.
 3. Informe de tesorería.
 4. Convocatoria de elecciones á Junta Directiva.
 5. Ruegos y preguntas.

Una vez acabada esta, y seguidamente, en el mismo lugar y fecha, se celebrará,

 

Asamblea General Extraordinaria,

Orden do día:

 1. Punto único: elección de nueva Junta Directiva. 

Respecto a esta segunda asamblea, y a las bases reglamentarias de su procedimiento, y atendiendo a los propios Estatutos de la Asociación: 

Requisitos para la presentación de listas de candidaturas y de las personas que compongan las mismas:

–         La lista debe estar compuesta como mínimo de 7 personas especificando los cargos (Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Vocalías).

–         Las personas deberán ser todas mayores de edad.

–         Todas las personas miembros de la lista deberán tener una antigüedad como personas socias de esta asociación como mínimo de dos (2) años y deberán estar al corriente del pago de sus respectivas cuotas.

–         Las candidaturas podrán ser presentadas en el despacho que la asociación tiene en el Centro Cívico el martes 2 de septiembre entre as 17:00 e as 20:00 horas (o depositarlas antes de esa fecha en el buzón que tiene la propia asociación, indicando una persona de contacto).

Comprobado que se cumplen los requisitos (o non) y validadas las candidaturas (o non), la junta directiva cesante se podrá en contacto con las personas representantes de las candidaturas presentadas para comunicarles la resolución y se abrirá un plazo de 5 días para la corrección de errores, presentación de alegaciones y/o reclamaciones.

Las personas socias que asistan a ambas asambleas deberán identificarse al entrar en el salón de actos mediante la presentación de su documento de identidad.

Cualquiera omisión, duda o interpretación legal será resulta mediante los propios estatutos de la asociación, o, en su defecto, la legislación vigente.

Para consultas o dudas, puedes ponerte en contacto coa A.V. a través del correo electrónico avv@novomesoiro.com. Y para más información dirigirte a nuestro blogwww.novomesoiro.com

La Junta Directiva. 

 

PD.:

–        Se ruega a los socios que dispongan de correo electrónico, y lo usen habitualmente, que nos lo comuniquen a través del correo de la asociaciónavv@novomesoiro.comcon el objeto de que a partir de ahora les remitamos las notificaciones por vía telemática, ahorrando a la asociación el consiguiente coste de hacerlo por correo tradicional, permitiéndonos aprovechar los recursos disponibles para cosas más beneficiosas para nuestro barrio.

–        Aquellos socios que quieran ponerse al corriente de pago de las cuotas, o realizar el pago en efectivo de las mismas podrán realizarlo tanto en la propia asamblea, el sábado 13 de septiembre a partir de las 11:30, como el día 13 de agosto entre las 17:00 y las 20:00.